CONDICIONS GENERALS

Les presents Condicions Generals regulen la compra dels productes oferts a través del web www.lupulina.com

En aquest document ens referirem a “l’Usuari”, que és la persona física que adquireix el producte ofert a través del web i a LUPULINA, que és el nom comercial de Jordi Sánchez Puig.

Els productes s’adquireixen directament a LUPULINA qui actua com a venedor directe, per tant el contracte de venda dels productes es realitza entre l’Usuari i LUPULINA.

L’Usuari ha de llegir i acceptar aquestes Condicions Generals i la informació dels productes que vulgui adquirir abans de procedir a la seva compra. Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella “He llegit i accepto les Condicions Generals” que apareixerà durant el procés de compra. En fer-ho l’Usuari confirma que és major d’edat i que té la capacitat legal per adquirir els productes oferts per LUPULINA.

En el moment de formalitzar la compra aquesta s’entendrà perfeccionada de ple dret i des d’aquell instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l’acord exprés de les parts contractants.

L’idioma utilitzat per formalitzar el contracte serà el castellà.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s’arxivarà per LUPULINA durant un any, podent l’Usuari durant aquest periode obtenir una còpia.

1. – OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’Usuari s’obliga amb caràcter general a utilitzar el web i si escau, a adquirir els productes oferts per LUPULINA de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes Condicions Generals.

LUPULINA es reserva el dret de suprimir del web qualsevol comentari o opinió dels Usuaris que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

2. – PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

L’Usuari seleccionarà al web els productes que desitgi adquirir i la quantitat o el nombre d’unitats.

L’Usuari haurà d’emplenar el formulari amb les seves dades per poder tramitar la comanda, i haurà de clicar a l’apartat “Continuar” per procedir a la compra dels productes i haurà d’acceptar expressament les presents Condicions Generals. A la següent pàgina es mostrarà a l’Usuari un resum dels productes que vol adquirir i el seu preu, podent l’Usuari realitzar els canvis que consideri oportuns abans de clicar a l’apartat “Pagar”. Un cop accedeixi a l’apartat “Pagar” l’Usuari haurà d’introduir les dades de la targeta de crèdit amb la que realitzarà el pagament o les dades del seu compte Paypal, i acceptar la realització del pagament.

LUPULINA enviarà al correu electrònic de l’Usuari un email justificant la recepció i confirmació de la compra realitzada en el termini de les vint-i-quatre hores (24 hores) següents a la recepció de la formalització de la comanda. El contracte no es considerarà perfeccionat fins a la recepció per LUPULINA del pagament del preu dels productes.

Si l’Usuari vol una factura, la podrà obtenir demanant-la per email a LUPULINA.

L’Usuari serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a LUPULINA, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels productes que vulgui adquirir. LUPULINA es reserva el dret a cancel·lar la venda en cas de no pagament, de devolució del cobrament, de targeta denegada o dades falses o en cas que no pugui verificar les dades de la targeta. Així mateix, l’Usuari haurà de notificar a LUPULINA a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres al web tan aviat com en tingui coneixement, perquè LUPULINA pugui actuar en conseqüència.

3. – DRET DE DESISTIMENT

L’Art. 103 apartat d) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, estableix com a excepció al dret de desistiment previst en l’Art. 102 de l’esmentada norma, “El subministrament de béns que poden deteriorar-se o caducar amb rapidesa.”

El llúpol ofertat a través del web és un producte perible pel que no li és aplicable el dret de desistiment.

Respecte dels productes que s’ofereixen per LUPULINA que no siguin peribles, d’acord amb la legislació vigent, l’Usuari pot procedir a la seva devolució, pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte.

Per exercir el dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que podrà enviar-nos per correu postal a LUPULINA, Veïnat d’Esclet núm. 14, Mas Barnés, Cassà de la Selva 17244 (Girona) o al correu electrònic info@lupulina.com>. Si ho desitja pot utilitzar el el següent formulari.

LUPULINA, només accepta devolucions que compleixin les següents condicions:

• El producte ha d’estar en l’estat, embalatge i etiquetatge originals.

L’enviament s’ha de fer amb la mateixa caixa en la qual es va rebre la comanda. En el cas que no es pugui fer amb la caixa original, l’Usuari l’haurà de tornar en una caixa que garanteixi la protecció del contingut per tal que aquest arribi a LUPULINA en bones condicions, en cas contrari LUPULINA es reserva el dret de rebutjar la devolució.

• Cal incloure una còpia de la factura/albarà dins del paquet, amb indicació dels productes retornats.

El producte s’ha de retornar a LUPULINA, Veïnat d’Esclet núm. 14, Mas Barnés, Cassà de la Selva 17244 (Girona)> i les despeses de transport originades per la devolució aniran a càrrec de l’Usuari, podent aquest triar lliurement la companyia que prefererixi per al transport de l’article i, si ho desitja, realitzar un càlcul de l’esmentat cost aquí:

• http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-calculador_tarifas/sidioma=es_ES

• http://www.seur.com/calculador-tarifas.do<

• http://www.mrw.es/servicios_transporte_urgente/MRW_simulador_tarifas.asp

Un cop rebut el producte i comprovat que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l’import, que s’efectuarà en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data que l’Usuari va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que l’Usuari va escollir al moment de realitzar la comanda. Fins que no hagi rebut els articles retornats LUPULINA podrà retenir el reemborsament.

4. – DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS<

En cas que l’Usuari consideri un producte defectuós o no conforme en el moment del lliurament, haurà de notificar-ho a LUPULINA i procedir a la seva devolució en el termini de 15 dies naturals des del moment que el rebi.

En cas de que l’Usuari retorni el producte perquè efectivamente sigui defectuós o per la seva no conformitat, quan estigui justificada, LUPULINA reembossarà el valor del producte i les despeses d’enviament, a més dels costos directes de la devolució, als trenta (30) dies de la recepció per part de LUPULINA del producte motiu de la devolució.

L’anterior és sens perjudici dels que disposa la normativa vigent de caràcter imperatiu sobre protecció de consumidors.

4. – SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació l’Usuari pot enviar un correu electrònic a info@lupulina.com

5.- NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les Condicions Generals.

6.- NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s’hagin de fer les parts en relació a la contractació de productes o a aquestes Condicions Generals, s’haurà de fer per escrit i s’entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part hagi indicat a l’altra.

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya.

LUPULINA es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d’elements essencials no afectaran als contractes ja estipulats a no ser que l’Usuari hagi acceptat expressament les condicions modificades.